AVG

Wij leveren diensten aan klanten en hiervoor hebben we persoonsgegevens nodig. In de privacyverklaring staat wat we met deze gegevens doen.

Samengevat: we gebruiken persoonsgegevens alleen voor onze bedrijfsvoering en we delen ze nooit met partijen die niets met onze bedrijfsvoering te maken hebben.

Sterra, gevestigd aan Smitskamp 122, 7121HL Aalten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens
  Sterra, p/a Smitskamp 122, 7121HL Aalten

Rachel Kraaijenbrink treedt op als Functionaris Gegevensbescherming van Sterra. Zij is te bereiken via info@sterra.info.

 1. Persoonsgegevens die we verwerken
  Sterra verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Klantnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
  De website en onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@sterra.info, dan verwijderen we deze informatie.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken
  Sterra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Afhandelen van jouw betaling
 • Kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten

Sterra verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming
  Sterra neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Sterra gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
 • Outlook, Mail en webmail
  Voor mailverkeer.
 • KNAB
  Voor betalingsverkeer.
 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Sterra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de volgende gegevens in verband met de Archiefwet:
 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Klantnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 1. Delen van persoonsgegevens met derden
  Sterra verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 1. Cookies of vergelijkbare technieken
  Sterra gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sterra en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sterra.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Sterra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 1. Hoe ik persoonsgegevens beveilig
  Sterra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sterra.info.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op deze website is te beschouwen als algemene informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. Sterra is niet aansprakelijk voor enige schade welke mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op deze site. Ook aanvaardt Sterra geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s die u via deze site kunt bereiken. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. De informatie op www.sterra.info wordt geregeld aangevuld. Sterra houdt zich het recht voor om de site, www.sterra.info, op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving te wijzigen. Zonder uitsluitend voorafgaande schriftelijke toestemming van Sterra is het eenieder niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van www.sterra.info te creëren. Een bezoek(st)er van de website www.sterra.info mag geen auteursrechtelijke beschermde werken en andere in www.sterra.info opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitsluitend schriftelijke toestemming van Sterra.

Sterra, mei 2018